GERB Praha

Podmínky

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek a za váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů je pro GERB záležitostí s vysokou prioritou. Využívání webových stránek GERB je v podstatě možné i bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si nicméně konkrétní osoba chce prostřednictvím našich webových stránek zajistit některé služby naší společnosti, může být následně dohoda týkající se zpracování osobních údajů potřeba. Pokud je zpracování osobních údajů potřeba a neexistuje právní základ pro takové zpracování, pak je obecným pravidlem, že budeme žádat o souhlas dotyčné osoby.

 

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování 

Odpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ostatních platných právních předpisů na ochranu osobních údajů v členských státech Evropské Unie a dalších ustanoveních týkajících se takové ochrany je:

 
GERB Schwingungsisolierungen GmbH& Co. KG
Roedernallee 174-176
D-13407 Berlín
Německo
Tel.: +49 (0) 30 41 91 0
Email: info@gerb.com

Pokud máte jakékoli otázky týkající se ochrany osobních údajů, prosíme, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

M. Gunkel, kontakt: datenschutz(at)gerb.de

3. Cookies

Tyto webové stránky GERB využívají cookies. Cookies jsou textové soubory umístěné a uložené v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webových stránek a serverů využívá cookies. Mnoho cookies obsahuje takzvané cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačný identifikátor dané cookie. Skládá se z řetězce znaků, díky kterému mohou být webové stránky a servery přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byla taková cookie uložena. Díky tomu mohou navštívené webové stránky a servery rozlišovat mezi jednotlivými prohlížeči dotčených osob a dalšími internetovými prohlížeči, které obsahují jiné cookies. Konkrétní internetový prohlížeč může být znovu rozpoznán a identifikován prostřednictvím tohoto jednoznačného cookie-ID.

Používáním cookies může GERB nabízet uživatelům těchto webových stránek služby, které jsou více přizpůsobené uživatelům, což by nebylo možné, pokud by cookies nebyly ukládány.

Využívání cookies umožňuje, aby informace a nabídky na našich webových stránkách byly přizpůsobeny ve prospěch uživatele. Jak již bylo zmíněno, díky cookies můžeme rozpoznávat návštěvníky našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je umožnit, aby používání našich webových stránek bylo pro jejich uživatele snazší. Dotyčná osoba může kdykoli zabránit používání cookies našimi webovými stránkami, a to odpovídajícím nastavením internetového prohlížeče, kterým bude ukládání cookies trvale zakázáno. Dále i cookies, které již byly uloženy, mohou být kdykoli prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jinými softwarovými programy vymazány. Tato možnost je ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje v internetovém prohlížeči ukládání cookies, pak to za určitých okolností může znamenat, že nebude možné využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky GERB shromažďují údaje a informace při každém načtení stránky. Tyto obecné údaje a informace jsou ukládána v protokolech na serveru. Shromažďované údaje jsou (1) typ použitého prohlížeče a příslušná verze, (2) operační systém použitý přistupujícím systémem, (3) webová stránka, ze které se přistupující systém dostal na naší webovou stránku (tzv. referer), (4) webové podstránky, prostřednictvím kterých byl přistupující systém naveden na naši webovou stránku, (5) datum a čas přístupu na webovou stránku, (6) IP adresa, (7) poskytovatel internetu přistupujícího systému a (8) údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

K bodu (8): v kontextu antispamových opatření jsou používané samostatné cookies, které jsou využívané výhradně pro technologickou optimalizaci našich webových stránek.

Při využívání těchto obecných údajů a informací GERB nečiní žádné závěry, které by se týkaly dotyčných osob. Tyto informace jsou využívané spíše pro (1) správné poskytnutí obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek, (3) garantování permanentní funkčnosti našich systémů informačních technologií, ale i technologie našich webových stránek, (4) poskytnutí informací vyžadovaných orgány činnými v trestním řízení v případě vyšetřování kyberútoků. Tyto anonymně shromažďované údaje a informace jsou ze strany GERB na jednu stranu hodnocené statisticky, na druhou stranu pak s cílem zvýšit stupeň ochrany a zabezpečení údajů v naší společnosti, aby byla po finální analýze zajištěna optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje protokolů serveru jsou uložené odděleně od veškerých osobních údajů, které nám dotyčná osoba poskytla.

 

Využívání databáze GeoLite2 Database pro geolokaci

Tyto webové stránky využívají databázi GeoLite2, kterou dodává poskytovatel MaxMind Inc., a kterou hostuje GERB a/nebo třetí strany. V databázi GeoLite2 jsou použité IT adresy přiřazeny k hrubým lokačním/geolokačním údajům na základě země původu, ze které daná IP adresa pochází. Aby mohly být výsledky vyhledávání vylepšené, abychom vám mohli poskytnout vhodnější informace a nastavit konkrétní konfiguraci webových stránek s cílem, aby vaše návštěva našich stránek byla příjemnější (např. jazykové nastavení), bude vaše země původu určena na základě vaší IP adresy s pomocí GeoLite2. Při tomto nejsou žádné osobní údaje předávané třetím stranám.

 

5. Funkce registrace na našich webových stránkách

Dotyčná osoba má možnost se na těchto webových stránkách registrovat, čímž poskytne osobě odpovědné za zpracování své osobní údaje. Které osobní údaje jsou následně předané osobě odpovědné za zpracování, to je možné zjistit z příslušného registračního formuláře. Tyto osobní údaje vložené dotyčnou osobou musí být shromažďované a uložené výhradně pro interní využití osobou odpovědnou za zpracování a pro naše vlastní účely.

Osoba odpovědná za zpracování je povinna dotyčné osobě kdykoli na její žádost poskytnout informaci, jaké osobní údaje jsou o této osobě uložené. Osoba odpovědná za zpracování též opraví nebo vymaže osobní údaje na žádost dotyčné osoby, pokud to není v rozporu se zákonnou povinností archivovat informace. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je dotyčné osobě v tomto smyslu k dispozici jako kontaktní osoba.

6. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Vzhledem k zákonným požadavkům obsahují webové stránky GERB podrobnosti, které umožňují rychlé elektronické kontaktování naší společnosti a přímou komunikaci s námi, což je možné i prostřednictvím obecné adresy takzvané elektronické pošty (emailová adresa). Pokud dotyčná osoba kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou osobní údaje sdělené touto osobou automaticky uložené. Tyto osobní údaje sdělené dobrovolně dotyčnou osobou osobě odpovědné za zpracování musí být uložené pro účely zpracování nebo kontaktování dotyčné osoby. Tyto osobní údaje nebudou předané třetím stranám.

7. Běžné vymazávání a ukládání osobních údajů

Náš webový server zpracovává a ukládá osobní údaje pouze po dobu, která je potřeba pro dosažení účelu daného uložení nebo dle ustanovení, které může vydat vydavatel Evropských pokynů a směrnic nebo jiný tvůrce právních předpisů nebo směrnic, které se mohou na osobu odpovědnou za zpracování vztahovat.

Pokud účel uložení zanikne nebo vyprší lhůta stanovená vydavatelem Evropských pokynů a směrnic nebo jiným odpovědným tvůrcem legislativy, pak budou osobní údaje běžně zablokované nebo vymazané v souladu se zákonnými předpisy.

8. Práva dotyčných osob

Samozřejmě vám na žádost poskytneme písemné informace o tom, zda a jaké osobní údaje týkající se vás jsou u nás uložené. Vaše práva výslovně uvedená ve Federálním zákoně na ochranu osobních údajů, tj. právo na opravu, odvolání souhlasu, zablokování, podání stížnosti a výmaz, budou zachována.

Dotyčná osoba má zároveň právo na informaci, zda byly osobní údaje převedené do třetí země nebo mezinárodní organizace. Prosíme, vaše otázky a žádosti zasílejte kontaktní osobě zmíněné zde.

 
9. Ochrana osobních údajů v kontextu s žádostí a postupu zpracování žádostí
Osoba odpovědná za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů pro účel implementace postupu zpracování žádosti. Toto zpracování může být i elektronické. To je zejména případ, pokud žadatel předá relevantní dokumenty k žádosti elektronickými prostředky, například e-mailem.

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že přenosy prostřednictvím internetu (např. v e-mailové komunikaci) mohou mít bezpečnostní mezery. Naprostá ochrana před přístupem třetích stran není možná.

GERB vaše osobní údaje vyžaduje, aby mohl zpracovat vaši žádost. Údaje, které nám v souvislosti s vaší žádostí zašlete, budou používané a zpracované výhradně pro účel výběru z žadatelů. Při zpracování vaší žádosti používáme pouze ty informace, které jste nám přímo sdělili.

Vaše údaje jsou shromažďované na právním základu článku 6 odst. 1 b) a článku 88 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve spojení s článkem 26 odst. 1a) tohoto Nařízení.

Shromažďujeme ty vaše osobní údaje, které jsou relevantní pro postup zpracování žádosti, nebo které nám během zpracování žádosti poskytnete (zejména, například, vaše příjmení, křestní jméno, adresu, e-mail, pozici, o kterou se ucházíte, a podrobnosti vaší žádosti). Abychom mohli vaši žádost pečlivě posoudit, můžeme požadovat i dodatečné informace, např. týkající se vaší dosavadní profesní kariéry.

Vaše žádost bude zpracována výhradně odpovědným orgánem GERB. Vaše osobní údaje budou zpracované výhradně Personálním oddělením odpovědným za reklamu na pracovní pozici a případně Oddělením specialistů.

S vašimi osobními údaji bude nakládáno jako s přísně důvěrnými. Pokud budete zvažování na pracovní pozici, pak je následné používání a předávání vašich osobních údajů omezeno na účely týkající se takového zaměstnání, a to skupinám osob, které je potřebují k tomu, aby toto mohly zařídit.

Žádost o pracovní pozici je možné vzít zpět. Následně bude vaše žádost obratem vymazána.

Vaše osobní údaje budeme ukládat pouze po dobu, která je potřeba. Pokud chcete vaši žádost okamžitě vymazat, prosíme, využijte kontaktní adresu: personal(at)gerb.de. 

Náš běžný termín pro výmaz je 6 měsíců za předpokladu uzavření procesu zpracování žádosti.

10. Délka doby, po kterou jsou osobní údaje uložené

Kritériem pro stanovení toho, jak dlouho jsou osobní údaje uložené, je příslušná doba archivace stanovená zákonem. Po jejím uplynutí budou příslušné osobní údaje běžně vymazané, pokud nejsou nadále potřeba pro plnění nebo uzavření smlouvy.

11. Existence automatizovaného rozhodování

Jelikož jsme podnik, který si je vědom své odpovědnosti, tak nevyužíváme automatizované rozhodování nebo profilování.

 
12. Dodatky k ustanovením o ochraně osobních údajů

Abychom mohli zajistit soulad s neustále se vyvíjejícím internetem, může GERB toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli upravit, aby bylo v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů se následně použije pro vaší následující návštěvu.

 

 

GERB - Váš partner při řešení problémů s vibracemi všech druhu
U Zvonařky 448/16
120 03 Praha 2, Česká republika
P: +420 222 522 053, oeu@gerb.com